Gå rett til innhold

ASSQ kan fungere som screeningverktøy for autisme i Norge

COLOURBOX49701936 1600px

Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) er et screeningverktøy for å identifisere barn med autismespekterforstyrrelse. PsykTestBarn vurderer at instrumentet har godt dokumenterte måleegenskaper som screeningverktøy, særlig når skjemaet fylles ut av både lærer og foreldre.

Av Kyrre Breivik og Kristian Køhn

Autismespekterforstyrrelse er en nevroutviklingsforstyrrelse hvor evnen til sosial kommunikasjon er nedsatt, samtidig som det foreligger et mønster av avgrenset eller repeterende atferd, interesser eller aktiviteter. Å identifisere disse vanskene er viktig for å komme i posisjon til å gi barna den hjelpen og tilretteleggingen de trenger. Det er også viktig for at barnet skal bli forstått med sine unike ressurser og utfordringer.

ASSQ kan være til hjelp tidlig i en utredningsprosess, hvor det er viktig å fange opp barn som trenger en mer omfattende utredning av autisme. Verktøyet er ikke egnet som diagnostisk verktøy alene. Slik vi tolker det, er sumskåren på ASSQ først og fremst tolkbar opp mot en grenseverdi, hvor skårer over grenseverdien indikerer behov for videre utredning. Dette er den vanlige måten å bruke screeningverktøy på, og vi vil advare mot å tolke skalaen som en kontinuerlig skala som angir hvor et barn befinner seg på en tenkt autismespekterskala ettersom validiteten til en slik tolkning er høyst usikker.

I litteraturgjennomgangen fant vi flere studier som undersøkte instrumentets måleegenskaper i Norge, samt studier fra de øvrige skandinaviske landene. Barn i Bergen – studien, som er en stor longitudinell befolkningsbasert studie, benyttet ASSQ. Instrumentet ble her undersøkt for norske forhold av forskere tilknyttet Barn i Bergen. Dette gjør at vi i stor grad kan stole på at instrumentet vil kunne fungere som screeningverktøy for autisme også i Norge. Det er imidlertid viktig å være klar over at slike verktøy kun er et hjelpemiddel som aldri kan erstatte en grundig klinisk vurdering. Det er fullt mulig å komme over grenseverdien for autisme uten å ha autisme, og at andre tilstander enn autisme også kan fanges opp og gi høye skårer. Det er også fullt mulig å ha autisme selv om skåren på ASSQ er under grenseverdien som indikerer videre utredning.

Det vil være ønskelig med videre forskning på ASSQ, som ved de fleste andre verktøy vi benytter. Det ville for eksempel være ønskelig å vite hvor godt instrumentet fungerer på tvers av ulike demografiske grupper i befolkningen (slik som sosioøkonomisk status, kjønn, alder og etnisitet). Det ville også være nyttig med mer forskning på instrumentets konvergerende og diskriminerende validitet: altså hvorvidt skåren på ASSQ samsvarer godt med andre mål på autisme, og hvorvidt den skiller seg tilstrekkelig godt fra tester som måler andre tilstander.

Les hele vurderingen av ASSQ i PsykTestBarn