Gå rett til innhold

God mental helse starter ved unnfangelse – eller før?

COLOURBOX24702502 kopi
Kilde: Colourbox

Åse G. Bjørseth, Silja Berg Kårstad, Kristine Gudmundsen Våge og Astrid Røsland Seim kommer her med noen betraktninger om temaet perinatal mental helse, etter en konferanse og studiebesøk i London som de deltok på i september.

Erfaringer og betraktninger etter deltakelse ved The International Marcé Society Conference og hospitering ved to team for perinatal mental helse (for mor handler det om graviditeten og første året etter fødsel).

Dagens kunnskap tilsier at miljømessige faktorer i perinatalfasen er avgjørende for barnets videre utvikling, og at det lønner seg både helsemessig og ut fra et sosioøkonomisk perspektiv å tilby foreldre god psykisk helsehjelp i perinatalfasen. Familier med psykiske helseutfordringer i perinatalfasen har ofte sammensatte vansker, der et ensidig hjelpetilbud på individnivå ikke er tilstrekkelig for å avhjelpe situasjonen.

Med utgangspunkt i et sterkt felles engasjement for å bygge opp et godt tilbud for foreldre i svangerskap- og nyfødtperioden i Midt-Norge, var en gruppe klinikere og forskere fra voksenpsykiatri, barnepsykiatri og RKBU Midt-Norge samlet på en internasjonal konferanse i perinatal mental helse i London i september. Silja Berg Kårstad (RKBU/BUP-BUK) har forskningstermin i London høsten 2022, og hadde i tillegg organisert besøk på ulike polikliniske enheter og mor-barn enheter.

Litt av bakgrunnen for engasjementet er at vi i Midt-Norge i dag opplever å ha gode helsetilbud i perinatalfasen til mødre og familier med rusmiddelproblematikk, eller til de som strever med omsorgsrollen og trenger hjelp fra barnevernet. Imidlertid er tilbudet til foreldre med psykiske helseutfordringer i perinatalfasen ikke tilstrekkelig, og tilgang på spesialiserte tjenester er varierende. For de som har behov for innleggelse i psykisk helsevern har vi kun én sengeplass hvor mor kan legges inn sammen med partner og baby. Dette tilbudet finnes i Orkdal, og er et unikt samarbeid mellom DPS og BUP som i fellesskap følger opp hele familien. Målet er å ivareta både den voksnes psykiske helse og samspillet mellom foreldre og barn, og slik forene kunnskap om barnets behov og tidlig utvikling i en helhetlig forståelse og i et familieperspektiv. Informasjon om dette tilbudet finnes her: Døgnbehandling til mødre med fødselsdepresjon - St. Olavs hospital (stolav.no).

Perinatalfase folk London sept22 kopi
Besøk hos the Newham Centre for Mental Health i London.
Kilde: Privat

Situasjonen i Norge som helhet viser at tilbudet om perinatal mental helsehjelp er mangelfullt også på nasjonalt nivå. Leder av brukerorganisasjonen 1001 dager, Lena Engelsen, beskriver det som en alvorlig mangel at vi ikke har etablert perinatale mentale helseteam som kan gi direkte hjelp eller veilede og støtte fagpersoner. Mange fagpersoner har imidlertid god kompetanse på området, og flere har gjennomført den 2-årige videreutdanningen til psykologspesialist Gro Vatne Brean ved R-BUP Sør-Øst: RBUP - Psykisk helse i graviditet og barseltid.

Erfaringer viser imidlertid at det er fullt mulig å sette dagens kunnskap og helsehjelp i system. For eksempel har England bygd opp perinatale mentale helseteam på spesialistnivå i det offentlige helsevesenet (NHS), samt 19 mor-barn enheter hvor mor og barn legges inn sammen. Teamene er ulike i sin oppbygning, men har til felles at de skal favne både barnet og mor, og også inkludere far/partner og den utvidede familien.

Et slikt nettverk vil kunne bidra til å øke kunnskap og bevissthet om fagområdet, men også på sikt å medvirke til etablering av perinatale psykisk helseteam i vår region.

Gruppen med klinikere og forskere fra Midt-Norge fikk på studieturen en god orientering om tilbudet ved en poliklinisk enhet i en av Londons mer belastede bydeler - the Newham Centre for Mental Health, ledet av psykiateren Charles Musters (se bilde midt i artikkelen). Videre besøkte vi The Southwark perinatal service team ledet av psykiater Hind Khalifeh og the Bethlem Mother and Baby Unit, ledet av psykiater Trudi Seneviratne.

Så hvor går veien videre?

Hovedmålsettingen for deltakelse på konferansen og studieturen var å etablere et regionalt nettverk for oss som arbeider med perinatal mental helse. Et slikt nettverk vil kunne bidra til å øke kunnskap og bevissthet om fagområdet, men også på sikt å medvirke til etablering av perinatale mentale helseteam i vår region. Vi vet at tverrfaglighet på alle tjenestenivå er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet, og vi ønsker å bidra til å inkludere flere tjenester og nivå i den videre satsingen for å oppnå bedre familieperspektiv og samhandling; DPS, BUP, kommune og RKBU Midt-Norge med forskning og fagutvikling.