Gå rett til innhold

Ny kunnskapsoppsummering om måleegenskapene til Parenting Stress Index

COLOURBOX42938498
Kilde: colourbox.com

PsykTestBarn har publisert en litteraturgjennomgang som tyder på at PSI kan være et nyttig kartleggingsverktøy for å identifisere foreldrestress i foreldre-barn relasjonen.

Skrevet i samarbeid med forfatterne av kunnskapsoppsummeringen, Pål Wessel og Henriette Kyrrestad.

Å fange opp stress knyttet til foreldrerollen på et tidlig stadium blir sett på som viktig for å utvikle et godt foreldre-barn samspill. Dette kan være forhold knyttet til barnets temperament, foreldrebelastning og familiefungering.

Parenting Stress Index (PSI) er et standardisert spørreskjema for å identifisere stress i foreldre-barn relasjonen. Det ble utviklet av den amerikanske psykologen Richard R. Abidin i 1983. Den nåværende og fjerde versjonen av instrumentet ble utgitt i 2012.

PSI er rettet mot foreldre til barn i alderen en måned til tolv år. Det kreves lisens fra Psychological Assessment Resources (Par Inc.) for å kunne benytte måleinstrumentet. Spørreskjemaene består av en fullversjon med 101 spørsmål og en kortversjon (PSI-SF) med 36 spørsmål, og kan benyttes til både forskning og kliniske formål. PsykTestBarns litteraturgjennomgang inkluderer begge versjonene av måleinstrumentet.

Den oppdaterte kunnskapsoppsummeringen inkluderer nå 26 publikasjoner, en betydelig økning fra forrige oppsummering som inkluderte fem. Blant inkluderte publikasjoner var det flere studier som hadde benyttet fullversjonen, mens kun et begrenset antall publikasjoner hadde inkludert kortversjonen (PSI-SF).

Resultatene viser at PSI er et pålitelig og gyldig instrument for å måle foreldrestress, men når det gjelder kortversjonen er kunnskapsgrunnlaget for lite til å kunne vurdere instrumentets egenskaper i klinisk praksis i Skandinavia. Det er også behov for mer forskning på bruk av PSI blant ulike befolkningsgrupper, samt forskning som ser på forskjeller i måleegenskaper basert på tid, alder og kjønn.

Les hele kunnskapsoppsummeringen på nettsidene til PsykTestBarn.