Alle som jobber med barn og unges psykiske helse er pålagt å jobbe kunnskapsbasert. I Tiltakshåndboka finner du forskningsbasert kunnskap samlet, tilgjengelig for både fagfolk, foreldre og alle andre som vil lære mer.

Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester peker på mange og store utfordringer i de kommunale helsetjenestene. Helsedirektoratet anbefaler flere behandlingsformer, men ikke alle får tilbud om den behandlingen som anbefales ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Generelt slås det fast at arbeidet med å øke og ta i bruk kunnskap om behandling av psykiske plager og lidelser ikke er godt nok.

Ifølge rapporten mener nesten 30 prosent av BUP-lederne at poliklinikken de leder benytter behandlingsmetoder som har et for svakt kunnskapsgrunnlag. I tillegg opplyser nesten halvparten av poliklinikkene i psykisk helsevern at de ikke har deltatt i forskningsprosjekter om effekten av behandlingsmetoder de siste tre årene.

Viser til oppsummert og kvalitetsvurdert forskning

Ifølge Riksrevisjonens rapport mener nesten 70 prosent av behandlerne i BUP at de ikke har nok tid til å utvikle seg faglig, og hver fjerde behandler synes det er vanskelig å skaffe seg kunnskap om virkningen av ulike behandlingsformer eller -metoder. Rundt halvparten av behandlerne opplever at det er vanskelig å holde seg oppdatert om de siste behandlingsmetodene som er utviklet.

Helsedirektoratet beskriver utfordringene kommunene og spesialisthelsetjenesten har med å implementere kunnskapsbasert praksis, selv om det finnes en rekke virkemidler og verktøy som kan være til hjelp i dette arbeidet.

- Her trekker rapporten fram blant annet Tiltakshåndboka, som har oppsummert og kvalitetsvurdert forskning på ulike behandlingsmetoder som et virkemiddel. Tiltakshåndboka er et oppslagsverk over forskning på barn og unges psykiske helse, forteller Astrid Dahlgren, som er forsker hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. 

Hvordan jobbe kunnskapsbasert?

- I en tøff hverdag er det viktig å hjelpe de som jobber med barn og unges psykiske helse, slik at de kan holde seg oppdatert på forskning på området. Kunnskapsbasert praksis handler om pasientsikkerhet – man har krav på best mulig behandlig. Dette forutsetter at du har verktøy og kompetanse til å finne, vurdere og ta i bruk forskningsbasert kunnskap i praksis. Men man må også være kjent med hvilken forskning som er av god kvalitet, noe ikke all forskning er, sier Dahlgren.

Hun peker på at det økende kravet fra myndighetene om å jobbe kunnskapsbasert, forutsetter at vi tilbyr både god og oppdatert forskning, at tjenestene bidrar med sin erfaringsbaserte kunnskap og sluttbrukerne deler sine kunnskaper og behov.

- Vi får ofte spørsmål fra fagfolk om hvilke kilder de kan vi stole på, og hvor de kan finne den forskning de trenger. Oppsummert forskning i form av systematiske oversikter eller forskningsbaserte retningslinjer er det tryggeste kunnskapsgrunnlaget de som jobber med barn og unge i tjenestene, sier Dahlgren.

Enkel og sikker vei til kunnskap

En slik kilde er Tiltakshåndboka, som oppsummerer all forskning på dette feltet fra hele verden. Tiltakshåndboka er utarbeidet av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2016. Alle kapitler her er fagfellevurdert, årlig oppdatert og er produsert etter internasjonale standarder for god forskningsoppsummering.

- Vi vet ikke nødvendigvis hva de som jobber med barn og unge har av ressurser på arbeidsplassen eller hva barnet i sentrum behøver. Vi kan heller ikke gi deg svar på hvordan behandling skal utføres, eller en anbefaling av utredningsverktøy eller behandlingsmetoder. Men vi kan gi deg en enklere vei til selv å finne trygg kunnskap om de tilstander eller tiltak du er nysgjerrig på, sier Dahlgren.

FAKTA OM TILTAKSHÅNDBOKA:

  • I Tiltakshåndboka finner du per i dag 10 kapitler på ulike tilstander hos barn fra 0-18.
  • På nettsiden finner du kort overblikk over hvert enkelt kapittel, en beskrivelse av tilstand, om støtte til utredningsarbeidet, lenker til symptomskalaer, informasjon om effekt av behandlingstiltak og nyttige nettressurser.
  • To nye kapitler er under produksjon, om spiseforstyrrelser og risikoatferd hos ungdom.
  • I tillegg finner du 9 tiltakskapitler

HVA ER EN SYSTEMATISK OVERSIKT?

Forskere som lager en systematisk oversikt, finner, vurderer og sammenstiller alle studier som er gjort på en avgrenset problemstilling. Et eksempel kan være: Hva er effekten av kognitiv atferdsterapi for barn og unge med angst?

Oversikten er systematisk fordi forfatterne tar i bruk etablerte og etterprøvbare metoder for å finne, kritisk vurdere og slå sammen studiene. Med systematisk oversikt unngår forskere feil som synsing og håndplukket forskning som støtter en egen oppfatning eller teori.