Gå rett til innhold

Nasjonale satsinger og programmer

RKBU og RBUP koordinerer eller bidrar i flere sentrale satsinger som har som mål å sikre gode tjenester for barn og unge og deres familier.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som bekymrer. Målet er å kvalitetssikre tidlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med familien det gjelder.

De Utrolige Årene

De Utrolige Årene (DUÅ) tilbyr opplæring innen utviklingsstøttende, forebyggende og behandlende tiltak for barn, deres familier, skoler, SFO/AKS og barnehager. I tillegg tilbyr vi forskningsbasert tjenestestøtte for å sikre at organisasjoner som starter med DUÅ-tilbud skal lykkes med en stabil og varig implementering. DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker.

FACT-ung

FACT Ung-team er tverrfaglig sammensatte team som skal gi integrert og langvarig behandling til ungdom med store og sammensatte behov.

Familiens hus

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud.

Grunnmodellen

Grunnmodell for hjelpetiltak er et utviklingsarbeid med mål om å lage en modell for hvordan barnevernstjenester kan arbeide systematisk med hjelpetiltak for barn, ungdom og familier. Modellen skal være grunnleggende, og ikke erstatte kunnskapsbaserte tiltak barnevernstjenester allerede tilbyr, men heller bidra med helhetlig systematikk og struktur for arbeidet.

Olweusprogrammet

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Målet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

Sammen på vei

Sammen på vei (Nurse-Family Partnership) er et frivillig oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang.

Sped- og småbarnssamarbeidet

RKBU og RBUPs felles, nasjonale satsing på feltet sped- og småbarn og deres familier.

Tidlig Inn

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn skal sikre at gravide og småbarnsfamilier får kompetent og tidlig hjelp på områdene rus, psykisk helse og vold. Målgruppen er helsesykepleiere, jordmødre, fastleger, deres ledere og andre kommunalt ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

Tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtteprogrammet er en del av Barne- og familiedepartementets strategiplan 2018-2024 «Mer kunnskap - bedre barnevern». Målsettingen er at tjenestene som deltar på programmet skal oppnå en forbedret og systematisert praksis som fører til bedre kvalitet i barnevernarbeidet og bedre tjenester til barna og familiene.

Tverrfaglige nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Nettverksarbeidet har som mål å understøtte kommunenes arbeid med å tilby kommunale psykisk helse- og rustjenester av god kvalitet.