Gå rett til innhold

Slik jobber du kunnskapsbasert med våre digitale kunnskapsressurser

Jente sitter på fanget til mor og holder hånden til psykologen
Kilde: Colourbox

Barn og unge med psykiske helseplager har rett til effektiv og trygg behandling. For å gi dem best mulig hjelp er det viktig at fagpersoner jobber kunnskapsbasert med valg av metoder og tiltak. RKBU og RBUP tilbyr digitale ressurser som kan hjelpe klinikere, tjenesteledere og andre med dette.

Hvorfor kunnskapsbasert praksis?

Kunnskapsbasert praksis skal sikre at vi treffer gode beslutninger om tiltak, metoder og oppfølging. Både mottaker og behandler skal føle seg trygge på at et tiltak eller en behandling er sikker og virksom, og passende innenfor de rådende omstendigheter.

Hva er kunnskapsbasert praksis?

For å jobbe kunnskapsbasert må vi basere oss på tre typer kunnskap:

  • brukerkunnskap
  • erfaringsbasert kunnskap
  • forskningsbasert kunnskap

Brukerkunnskap er de erfaringene og den kunnskapen en bruker eller pasient har om seg selv. Det dreier seg også om at vi sikrer oss all verdifull informasjon vedkommende kan gi om sin situasjon, og derfor også om å involvere brukeren slik at han/hun både blir og føler seg hørt og forstått og er med på å velge behandling.

Den erfaringsbaserte kunnskapen er ekspertise og skjønn fagutøveren har opparbeidet seg gjennom sin praksis.

Forskningsbasert kunnskap er tilgjengelig gjennom forskningslitteraturen, og bygger på vitenskapelige prinsipper. Oppsummert og kvalitetsvurdert forskning, heller enn enkeltstudier, bør benyttes som grunnlag for valg av behandlingsmetode.

Når vi bruker disse kunnskapskildene må vi samtidig forholde oss til konteksten, det vil si hvilke betingelser som legger føringer for behandlingen. Det kan være pakkeforløp eller retningslinjer, praktiske eller økonomiske hensyn eller hva brukeren er villig og i stand til å gjennomføre.

Modell over kunnskapsbasert praksis
Kilde: kunnskapsbasertpraksis.no/Helsebiblioteket

Hvilke ressurser støtter opp om kunnskapsbasert praksis?

Det finnes flere gode ressurser for både å lære mer om og utføre kunnskapsbasert praksis. Vi lenker til noen av disse i bunnen av artikkelen, men vil her konsentrere oss om noen verktøy som vi i RKBU og RBUP driver for å hjelpe fagpersoner som jobber med barn og unges psykiske helse. Dette er ressurser som letter arbeidet med å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap om tester, kartleggingsverktøy, tiltak og behandlinger samt brukerinvolvering av barn og unge.

Involvert er en ressurs om brukermedvirkning og involvering av barn og unge. Her finner du råd, verktøy og ressurser fra praksisfeltet og fra forskning.

I PsykTestBarn finner du vitenskapelige artikler som vurderer kvaliteten på norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Testene brukes til å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge.

I Tiltakshåndboka finner du informasjon om diagnoser og tilstander, retningslinjer og behandlingsformer. Den inneholder vurderinger av hvor god dokumentasjon som finnes på ulike behandlingsformer, inkludert medikamentell behandling. Tiltakshåndboka bygger på oppsummert forskning fra hele verden.

I Ungsinn finner du vurderinger av kvaliteten på programmer og enkelttiltak som kan tilbys gjennom norske tjenester. Dette er psykososiale intervensjoner rettet mot å forebygge eller behandle psykiske vansker og lidelser hos barn og unge.

IN SUM er en database for systematiske kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Databasen oppdateres månedlig og inneholder alle internasjonale kunnskapsoppsummeringer på feltet fra år 2000 og fremover.

Slik kan du bruke ressursene i praksis

Som en fagperson som skal velge passende tiltak, kunne en typisk arbeidsprosess med disse ressursene være:

  1. Sjekk PsykTestBarn for å undersøke kvaliteten på ulike tester som kan brukes for å identifisere hvem som kan ha bruk for tiltak, eller for å måle effekten av et tiltak.
  2. Sjekk Tiltakshåndboka for å finne hvor godt forskningsbelegg ulike typer behandling/tiltak har for en gitt tilstand.
  3. Sjekk Ungsinn for hvilke enkelttiltak (for eksempel programmer) som er i bruk i Norge og hvor god forskningsmessig dokumentasjon disse har.
  4. Dersom tiltaket ikke er dekket i Tiltakshåndboka eller Ungsinn kan du lete i IN SUM etter relevant forskning fra hele verden, også fra Norden.

Disse ressursene kan du finne i "verktøykassa" her på kunnskapombarn.no.

Få hjelp på veien med et kurs

RBUP tilbyr kurset "Bruk av forskning i praksis" hvor du får en innføring i hvordan du kan finne, kvalitetsvurdere og bruke forskning i en travel arbeidshverdag. RKBU Nord tilbyr også seminaret "Hvordan ta gode beslutninger for å skape de beste tjenestene?". Seminaret legger vekt på gode beslutningsprosesser som integrerer forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap. 


Andre ressurser om kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket

Oppsummert forskning fra Folkehelseinstituttet

Forløp, veiledere og retningslinjer

Nasjonale retningslinjer, veiledere og faglige råd på helsebiblioteket.no

Samleside om psykisk helse fra Helsedirektoratet

Fag- og saksbehandlingsstøtte fra Bufdir